de bron - informatie - liturgisch centrum

 

liturgisch centrum

Tijdens de bouw van ons kerkgebouw heeft de toenmalige interieurcommissie een wedstrijd uitgeschreven waarin iedereen werd uitgedaagd om een ontwerp te maken voor het liturgisch centrum. Er zijn uiteindelijk drie ontwerpen ingediend waarbij de commissie unaniem gekozen heeft voor de ontworpen items van broeder Piet Overduin. De redenen voor deze unanieme keuze waren de moderne uitstraling van de items (die prachtig aansloten bij het interieur van ‘de bron’) en daar ver bovenuitstijgend, de bijbelse uitleg en symboliek die aan alle kanten van dit ontwerp spatten. Ter verduidelijking van de gekozen kleuren en symboliek heeft de bestuursraad broeder Piet Overduin gevraagd alle onderdelen van het liturgisch centrum hieronder kort uit te leggen.

De bestuursraad

 

katheder de bron

Katheder

Ontwerpgedachte was om symbolisch een waterbron als katheder op het podium te plaatsen. Vandaar de grijze aardkleur voor de buitenzijde en de blauwe binnenzijde. Blauw is de symboolkleur van (kleurloos) water, als reflectie van de hemel.
Bovenop de katheder ligt het Woord en onder de katheder is (blauw) licht aangebracht.
Het Woord, het water (leven) en het licht verwijzen naar Christus (zie Joh. 1). Christus als Woordbron, Waterbron, Levensbron en Lichtbron! Kortom, de katheder stelt symbolisch Christus voor.


Sacramentstafel

Hierbij was de ontwerpgedachte om de volmaakte kubusvorm van het heilige der heiligen (tabernakel) als uitgangspunt te nemen. Tevens als verwijzing naar de volmaakte kubusvorm van het komende Jeruzalem. Echter, wij leven nu nog in een gebroken wereld. De oorspronkelijk bedoelde volmaaktheid hebben wij door de zondeval kapotgemaakt. De zes vlakken van de “kapotte” kubus vormen de buitenzijde van de tafel.

sacramentstafel de bron

Omdat dit geen stabiel geheel vormt, is er aan de binnenzijde een stabiele driehoeksvorm toegevoegd. Drie is immers het getal van God, kenmerk van vastheid, onveranderlijkheid. Ook dit zijn zes vlakken, samen dus twaalf. Twaalf is in de Bijbel het symbolische getal van Gods volk (twaalf stammen, twaalf apostelen). De kleur van de tafel is wit, dit is de kleur van reinheid, heiligheid. De tafel draagt immers de symbolen van het Heilig Avondmaal en de Heilige Doop. De tafel stelt dus symbolisch Gods volk voor.

 

Drie symbolen

De kleuren van deze symbolen verwijzen naar de gebroken Christus: brood (geel), wijn (rood) en water (blauw). Dit is een prachtige parallel met de drie primaire kleuren van het gebroken licht. Hij is immers het Licht! De vorm verwijst terug naar de tabernakel. Hoewel de meeste symbolen van de tabernakel (o.a. offers) vervuld zijn met de komst van Christus, zijn er toch enkele symbolen die verwijzen naar de toekomst. Ten eerste de reeds genoemde kubusvorm van het heilige der heiligen, die verwijst naar de vorm van het Nieuwe Jeruzalem. En ten tweede de edelstenen op het borstschild van de hogepriester, die verwijzen naar de edelstenen van het Nieuwe Jeruzalem. Deze beide elementen zijn terug te vinden in de symbolische vormen op de tafel.

drie symbolen de bron


combinatie de bron

Combinatie

Als de twee losse elementen in elkaar geschoven worden zien we dat er een verbinding, een relatie, een gemeenschap ontstaat tussen Christus en zijn volk. Dit is waar het in elke kerkdienst om gaat! Ten tweede is het een symbool van het laatste Avondmaal, maar ook een verwijzing naar het komende Bruiloftsmaal. Ten derde komt dezelfde kleurencombinatie (blauw, wit, grijs) als in de gordijnen terug. Hiervan is de betekenis dat wij (grijs, zonde) via Christus (wit, heilig) bij God (blauw, hemel) komen.

kruis de bron


Kruis

De driehoekige vorm verwijst naar het getal van God (vastheid) en de witte kleur naar het ongebroken licht, de opgestane Christus. Het achtergrondlicht (diverse kleuren) is een verwijzing naar het gebroken licht, de gekruisigde Christus.


Knielbank

Deze heeft dezelfde kleurencombinatie als de eerder genoemde gordijnen. Het staalwerk heeft ook een driehoekige vorm, zoals het kruis en de tafel. Ook hier heeft het de symbolische betekenis van vastheid, onvervormbaarheid. Het huwelijk is stabiel met God als basis.

knielbank de bron