de bron - informatie - veilig kerk

 

visie op veilig kerk 

“de bron, een kerk van hoop wil een bezielende gemeente zijn met hart voor jongeren”

Onze gemeente mag een plek zijn waar kinderen en jongeren mogen opgroeien en leren over de liefde van Jezus Christus. De kerk mag ook een gemeente zijn, waar het veilig is voor jongeren. Waar jong en oud respectvol met elkaar omgaan en waar geen enkel misbruik (psychisch of fysiek) plaatsvindt binnen relaties tussen jeugdleider/ -werkers en jongeren.

 

We willen veilig kerk zijn, we willen elkaar beschermen. Met het opstellen van een beleid rondom veilig kerk zijn, het opstellen van een gedragscode, willen we (een) bewustwording creëren: bewust maken, signaleren en voorkomen.

 

veilig kerk zijn

Veilig kerk zijn is een primaire verantwoordelijkheid van de kerkraad. Dit beleid en de gedragscode worden dan ook volledig gesteund en uitgedragen door de kerkraad.

 

Veilig kerk zijn voor onze jongeren houdt het volgende in:

 • Een gedragscode:
  • De gedragscode wordt gedeeld met eenieder die een taak heeft (of oppakt) binnen het kinder- en jeugdwerk, crèche (opvang), club- en mentorgroepen, catechisatie, jeugdpastoraat of als vrijwilliger bij jeugdactiviteiten en evenementen;
 • Aanvragen van een VOG voor alle kinder- en jeugdwerkers vanaf 18 jaar:
  • We hanteren het principe dat iedere kinder- en jeugdwerker een VOG kan overleggen. Zonder VOG geen taak binnen het kinder- en jeugdwerk. Indien er een gegronde reden, of bezwaar is van de vrijwilliger, zal dit voorgelegd worden aan de kerkraad. De beslissing ligt altijd bij de kerkraad om af te wijken van de aanvraag van een VOG voor de vrijwilliger.

   NB. Indien een vrijwilliger jonger is dan 18 jaar, dan werkt hij/zij altijd samen met een vrijwilliger die een VOG heeft
 • Door de kerkraad zijn de volgende vertrouwens personen benoemd:
  - Janna Sterrenburg
  - Arina Groeneveld

  De contactgegevens (e-mailadres of telefoonnummer) van de vertrouwenspersonen staan in de brongids, welke aan alle gemeenteleden beschikbaar gesteld is.
 • Naleving en toezien op de uitvoering van het beleid op ‘veilig kerk’ zijn, wordt uitgevoerd door de commissie Veilig kerk (benoemd door de kerkraad).

  De commissie Veilige Kerk heeft als taak om bewustwording te creëren in de gemeente op het gebied van sociale veiligheid. We willen graag dat onze gemeente een veilige plaats is voor jong en oud en zijn ons ervan bewust dat (seksueel) grensoverschrijdend gedrag ook in onze gemeente voor kan komen.

  De commissie Veilig kerk bestaat uit de volgende 4 personen:
  - Arjan de Haas
  - Annelies de Jager
  - Jan de Deugd
  - Josine Klop

  De contactgegevens (e-mailadres of telefoonnummer) van de commissieleden staan in de brongids, welke aan alle gemeenteleden beschikbaar gesteld is.

 

 

gedragscode voor het kinder- en jeugdwerk

De bron vindt het belangrijk dat haar betaalde medewerkers en vrijwilligers die werken met kinderen en jongeren, in hun gedrag rekening houden met wat wenselijk en toelaatbaar is en zich bewust zijn van de kaders waarbinnen het jeugdwerk plaats kan vinden.

Deze gedragscode is opgesteld ter bescherming van kinderen en jongeren, maar ook voor de vrijwilligers en medewerkers van onze gemeente.

Daarom hebben wij als kerkelijke gemeente voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. Wanneer je je inzet, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en niet tegen de gedragscode in zult handelen.

Deze gedragscode geldt voor alle vormen van contact tussen vrijwilligers/medewerkers en kinderen/jongeren, zo ook voor communicatie die via digitale en/of online kanalen verloopt.
 

 1. De vrijwilliger/medewerker is altijd verantwoordelijk voor de veiligheid van de relatie. Zo zorgt de medewerker voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het kind/de jongere zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De vrijwilliger/medewerker onthoudt zich ervan het kind/de jongere te behandelen op een wijze die het kind/de jongere in zijn waardigheid aantast.
 3. De vrijwilliger/medewerker dringt niet verder door in het privéleven van het kind/de jongere dan functioneel noodzakelijk is.
 4. De vrijwilliger/medewerker onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het kind/de jongere. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen medewerker en het kind/de jongere tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. Evenals misbruik maken van de positie die je als medewerker hebt t.a.v. een jongere ouder dan 18, waarbij sprake is van een vertrouwensrelatie tussen de medewerker en de jongere.
 5. De vrijwilliger/medewerker mag het kind/de jongere niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De vrijwilliger/medewerker zal tijdens activiteiten, crèche, kinderwerk, club- of mentorbijeenkomsten, kampen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met het kind/de jongere en de ruimtes waarin zij zich bevinden.
 7. De vrijwilliger/medewerker heeft de plicht het kind/de jongere naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij het kind/de jongere is betrokken, wordt nageleefd.
 8. Indien de vrijwilliger/medewerker gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij of zij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door de kerkenraad aangewezen vertrouwenspersoon of via https://meldpuntmisbruik.nl/misbruik-melden/
 9. De vrijwilliger/ medewerker krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet redelijk zijn.
 10. Jongeren krijgen een pastoraal medewerker toegewezen. Deze medewerker heeft minimaal een keer per jaar een vertrouwelijk gesprek met de jongeren. Waar het goed is voor de jongere of de pastoraal medewerker het nodig vindt, kunnen gesprekken ook met twee vrijwilligers plaatsvinden (waaronder de aangewezen pastoraal medewerker). Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeur van de jongere voor een mannelijke of vrouwelijke pastoraal medewerker. Als een jongere specifiek om een mannelijke of vrouwelijk pastoraal medewerker vraagt, dient de vrijwilliger hier zorgvuldig mee om te gaan en indien nodig een collega vrijwilliger aan te dragen als de situatie en wens van de jongere hierom vraagt.
 11. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger/medewerker in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de daarvoor door de kerkenraad aangewezen vertrouwenspersoon.
 12. In het geval dat een kind of jongere gedrag vertoont naar de vrijwilliger/medewerker toe, waardoor de vrijwilliger/medewerker:
  a. Zich niet veilig voelt;
  b. Zich in zijn/haar handelen niet kan houden aan de gedragscode;
  c. Het welzijn van hem/haar of anderen in gevaar brengt;

  stelt de kerkraad de aangewezen vertrouwensperso(o)n(en) beschikbaar voor advies en ondersteuning.

 

Overtreding van deze code leidt tot de tucht- of klachtenprocedure en kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben. Wanneer een medewerker wordt verdacht van strafbare feiten van seksueel misbruik van kinderen of jongeren zal de kerkenraad politie/justitie inschakelen en een melding doen bij https://meldpuntmisbruik.nl/misbruik-melden/

 

Deze gedragscode is in februari vastgesteld door de kerkraad van de bron, te Hardinxveld-Giessendam.