de bron - informatie - jeugdbeleid

jeugdbeleid

 

Ouders en gemeente

Vanuit geloof, hoop en liefde wordt in onze gemeente op allerlei manieren zorg aan jongeren gegeven.
Natuurlijk allereerst door de ouders. Voor jongeren blijken de eigen ouders altijd nog het allereerste en meest bepalende voorbeeld van geloofsleven te zijn. Rondom het eigen gezin functioneren ook naaste familie, vrienden en bekenden. Vanuit de ouders voorziet christelijk basisonderwijs voor de meeste kinderen in geloofsopvoeding.
Bij elke doopsbediening wordt heel de gemeente aangesproken om waar het kan en mag bij te dragen. Binnen de kerkelijke gemeente weet de kerkenraad zich verantwoordelijk voor geestelijke leiding aan geloofsonderwijs.

Visie op ‘ieder hart een woonplaats van Christus’

In het jeugdbeleid komt de zorg van de hele gemeente en de kerkenraad tot een nauwe samenwerking. Vanaf 2000 is een bezinning op de traditionele vormen van catechese jeugdverenigingen uitgemond in een nieuwe en geestelijk doordachte organisatie. Leidende visie is het gebed in Efeziërs 3: 19 dat “ieder hart een woonplaats van Christus” mag worden.
Uitvoering van dit jeugdbeleid wordt concreet in mentorgroepen, kinderwerk, jeugdkampen, doorgaande begeleiding aan jong volwassen vanaf 18 jaar. Ook concrete acties enz. enz..
In de kern gaat het ons om voorleven, voorzeggen, samen vieren en spelen hoe God van ons wil houden.

Mentorgroepen

Vanaf 12 jaar worden jongeren per jaargroep ingedeeld bij een mentorgroep. Uitzonderingen, afgestemd op de persoonlijke situatie, komen voor. Het komt ook voor dat de oudste groep van 17 / 18 jarigen ervoor kiest om door te gaan.
De groepen komen bij elkaar om de week, soms elke week, of 3 x in de maand. Dat gebeurt bij mentoren thuis of in ons kerkgebouw de bron.
In deze groepen vinden jongeren ruimte om zichzelf en elkaar te vinden. Door de jaren te ontdekken hoe zij hun eigen geloofsantwoord gaan geven in woord en daad.

Bijzondere groepen

Leerlingen van groep 8 worden voor een eigen groep uitgenodigd.

Voor jongeren met bijzondere beperkingen is er een mentorgroep Spoorzoekers die voorziet in aangepaste aanbod van vertellen, vieren, spelen en bidden.

Mentoren

Als mentoren dienen vrijwilligers uit de gemeente. Mannen en vrouwen. Per groep een koppel van liefst een man en een vrouw. Mentoren worden ingezet vanuit vertrouwen in hun geloof, hun motivatie en hun vaardigheid om met jongeren om te gaan. Ze worden gecoacht, hebben geregeld gesprekken over het functioneren van henzelf en hun groep. Voor de voortgang van elke jongere persoonlijk is er aandacht. Waar nodig is er contact met ouders en / of diaconale of pastorale begeleiding.

Inhoud leerplan en ondersteunend materiaal.

Als leerplan is Geloof.Nu ontwikkeld. Dat houdt rekening met het aanbieden van geloofsinhoud afgestemd op leeftijd. De uitwerking heeft een totale update gekregen sinds de start. Bij uitgeverij Buijten en Schipperheijn worden de tekstboeken uitgegeven. Voor jongeren met beperking is een aparte serie ontwikkeld met veel beeld en minimale tekst. Inzage op www.geloofnu.nl

Naast de boeken van Geloof.Nu maken mentoren ook gebruik van materiaal uitgegeven door de HGJB. Sinds twee jaren doen we ook veel met de site Geloofgesprek. Een creatie van Young&Holy.

Jongeren pastoraat in combi met

In de eerste jaren van het nieuwe jeugdbeleid werd voorzien in een aanbod van volwassenen met een hart en een gave voor pastoraat aan jongeren. Na een tijdje bleek dat van een dergelijk georganiseerd aanbod nauwelijks gebruik werd gemaakt. Jongeren gaan niet gauw zelf vragen om hulp. Ze hebben het nodig dat er anderen om hen heen leven in een positieve relatie. Daaraan wordt veel aandacht besteed.

Voor de tieners van 12 tot 15 jaar wordt aan het begin van de zomer een jeugdkamp georganiseerd.

Ook vinden ongeregeld speciale acties plaats, zoals Nacht zonder Dak, survival in de Biesbosch, bezoek aan ouderen en meedoen met Serve The Village.

Soms kiezen jongeren in een mentorgroep voor een vervolg ook als ze 18 jaar geworden zijn. Anderen zoeken aansluiting bij B-long waar een drietal mannen met jongeren de uitdaging aangaan om samen dichter bij het hart van geloven te komen.

Rond hun 21e worden jongeren ingedeeld bij een kleine wijk, meestal een andere dan die van hun ouders. De bedoeling is dat ze daarin ook door anderen gezien worden, zichzelf laten zien en op die manier verbinding aangaan met onze gemeente.

Voor de twintigers wordt ook jaarlijks het DocXX kamp georganiseerd, meestal in februari. De kampervaring betekent voor de deelnemers veel op het diepere niveau van jezelf in geloof vinden samen met de anderen.

Ook een traject van wekelijkse Bijbelstudie met aandacht voor ons kerkelijk belijden wordt aangeboden. Dit wordt verzorgd door de kerkelijk werker. Het kan dienen tot voorbereiding op kerkelijke geloofsbelijdenis.

Er bestaat ook een taakgroep Veilig Jeugdwerk, die samen met vertrouwenspersonen aandacht vraagt voor en attent is op het voorkomen van seksueel misbruik.

Kinderwerk tijdens middagdiensten

Elke eerste zondagmiddag van de maand is er, tijdens de eredienst, voor de kinderen van de groepen 1 t/m 7 van de basisschool een eigen programma. Op een kind- en praktijkgerichte manier komen kinderen hier samen om te zingen, te bidden en te leren. Dit gebeurt deels in kleine groepen onder leiding van kindermentoren. Daarnaast wordt actief nagedacht over manieren waarop kinderen bij de erediensten en het gemeenteleven kunnen worden betrokken.

Coaching uitvoering

Voor de coördinatie  en begeleiding van het jeugdwerk heeft de kerkenraad opdracht gegeven aan de mentorcoach in samenwerking met de kerkelijk werker. Zij leggen jaarlijks verantwoording af aan kerkenraad. De diaconie werkt graag mee aan jongerenprojecten die direct met diaconale doelen te maken hebben.